CONVOCATÒRIA D’UNA BECA DE FORMACIÓ EN L’ARXIU I BIBLIOTEQUES MUNICIPALS D’ALCOI PER AL 2018

L’Ajuntament d’Alcoi convoca una beca de formació per a totes aquelles persones que hagen finalitzat els estudis de diplomatura o llicenciatura en Biblioteconomia i Documentació o altres llicenciats amb experiència acreditada en arxius o biblioteques o que compten amb estudis de postgrau relacionats amb aquestes especialitats.

La duració de la Beca serà de 10 mesos (de març a desembre de 2018) amb una dotació econòmica de 750,00 euros bruts mensuals, per un total de 7.500 €.

Les sol licituds s’han de realitzar mitjançant una instància adreçada al Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament d’Alcoi, i s’han de presentar al Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Alcoi o per qualsevol dels mitjans indicats per l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de 20 dies naturals (del 21 de desembre de 2017 al 9 de gener de 2018).

Bases: http://bit.ly/2BRnP8h

UNA BECA PER A LA INVESTIGACIÓ DEL POETA JOAN VALLS JORDÀ

L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert ha convocat 18 ajudes a la Investigació, amb05-beca-gil-albert_2 l’objecte de contribuir al desenvolupament de la investigació en Ciències Socials i Humanitats en la província d’Alacant i de recolzar les experiències complementàries a la formació docent i al desenvolupament d’actituds investigadores. Entre elles, volem destacar la dirigida a la investigació de la figura i l’obra del nostre poeta Joan Valls Jordà, dins de l’any del centenari del seu naixement.

Les ajudes són:

– 4 Ajudes de Suport a la Investigació en Ciències Socials i Humanitats, dotades amb un màxim de 2000 € i dirigides a investigadors/es amb projectes relatius a alguna de les següents línies temàtiques:

La figura i l’obra de Joan Valls i Jordà (1917-1989).
– Biografia gràfica de José Estruch Sanchis (1916-1990).
– El Misteri d’Elx: textos, contextos i particularitats.
– La cultura del mar: patrimoni material i immaterial.

– 14 Ajudes per a la realització de Tesis Doctorals en Ciències Socials i Humanitats, dotades amb un màxim de 4000 €, en les quals es prestarà especial atenció als temes que es vinculen a la província d’Alacant, al seu patrimoni lingüístic, literari, humanístic, científic, artístic i històric, o que suposen en el seu desenvolupament un avanç de la recerca que es realitze en els centres de recerca presents en la mateixa. Així mateix es procurarà l’equilibri entre les ajudes a projectes vehiculats en valencià i en castellà, i es concedirà especial importància a aquelles investigacions que el seu objectiu siga l’estudi de la història i activitats realitzades per l’Institut Juan Gil-Albert. Aquestes ajudes estan dirigides a estudiants de doctorat que així ho acrediten, mitjançant certificació oficial de la universitat corresponent i tinguen inscrit el projecte de Tesi Doctoral en la Comissió de Doctorat.

Per a més informació, podeu seguir el següent enllaç: BEQUES.

05-beca-gil-albert_1